Menu
Tickets

Privacyverklaring

Maastricht Museum, gevestigd in Centre Céramique, vindt het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. Maastricht Museum is onderdeel van de Gemeente Maastricht. Persoonsgegevens worden door Maastricht Museum zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

In deze privacyverklaring leggen wij uit met welk doel wij persoonsgegevens verzamelen en verwerken. Wij raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Privacybeleid Maastricht Museum

Maastricht Museum verwerkt in beginsel alleen persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. In sommige gevallen werken wij daarbij samen met andere dienstverleners en/of leveranciers.

Bij de verwerking van persoonsgegevens houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving. 

Doeleinden

Wij kunnen persoonsgegevens vragen en verwerken voor een of meer van de volgende doeleinden:

 • voor het bestellen en betalen van artikelen en toegangskaarten via onze website
 • om gebruik te maken van alle functionaliteiten en diensten op de website
 • om een bestelling te verwerken en u te informeren over het verloop daarvan
 • om een klacht of een reactie op een klacht te verwerken
 • om u te kunnen informeren via onze nieuwsbrieven; daarvoor vragen wij uw e-mailadres, voor- en achternaam
 • voor mogelijke deelname aan prijsvragen en andere acties

Uw persoonsgegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt dan de doeleinden waarvoor u de gegevens aan ons heeft verstrekt, tenzij wij hiervoor uw toestemming ontvangen of dit anderszins ingevolge wettelijke bepalingen en/of kwaliteitsregels verplicht of toegestaan is.

Rechtmatige grondslag

Wij verwerken persoonsgegevens uitsluitend op grond van toestemming van de betrokkene, voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen en/of voor de uitvoering van een overeenkomst.

Verstrekking aan derden

Maastricht Museum geeft de verstrekte gegevens uitsluitend door aan derden als dat nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting of voor de uitvoering van een met u afgesloten overeenkomst. Indien hiervan sprake is, worden er afspraken gemaakt over de eisen waar gegevensuitwisseling aan moet voldoen. Deze afspraken voldoen aan de wet. Als wij in andere gevallen uw gegevens willen delen met derden, gebeurt dit met uw voorafgaande toestemming. 

Cookies

Wij maken gebruik van analytische cookies van Google Analytics om anoniem het gebruik van onze website te analyseren. In onze verwerkersovereenkomst met Google is bepaald dat deze gegevens niet worden gedeeld met andere partijen. 

Beveiligen en bewaren

Maastricht Museum neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Deze maatregelen zijn, conform de geldende gemeentelijke beveiligingsnormen zoals vastgelegd in de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten, opgenomen in ons informatiebeveiligingsbeleid. 
Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk. Dat wil zeggen dat wij de gegevens bewaren zolang dat nodig is om de gevraagde dienst te leveren. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden.

Uw rechten

Wij proberen u zo goed mogelijk te informeren over welke gegevens wij van u verwerken, voor welk doel dit gebeurt en met wie deze gegevens worden gedeeld. Daarnaast geeft de AVG u een aantal rechten:

 • recht op inzage
 • recht op rectificatie
 • recht op beperking van de verwerking
 • recht op gegevenswissing (vergetelheid)
 • recht op overdraagbaarheid (dataportabiliteit)
 • recht op bezwaar 
 • recht op geautomatiseerde besluitvorming en profilering
 • recht op duidelijke informatie

U heeft dezelfde rechten voor de persoonsgegevens van uw kinderen tot 16 jaar waarover u het wettelijke gezag heeft. Het is niet toegestaan om gegevens van andere personen in te zien. 

Maastricht Museum is onderdeel van de Gemeente Maastricht. Meer informatie over uw rechten vindt u hier op de website van de Gemeente Maastricht.

Inzage en wijzigen van gegevens

Als u een account heeft kunt u daarop inloggen om uw gegevens in te zien, te wijzigen of te wissen. U kunt ook contact opnemen met publieksservice@maastricht.nl voor een dergelijk verzoek.

Vragen of klachten

Als u vragen heeft over deze privacyverklaring, neem dan contact op via post@maastricht.nl. Telefonisch is de Gemeente Maastricht bereikbaar op het volgende nummer: 14 043. U kunt dan vragen naar de Functionaris Gegevensbescherming. Het privacybeleid van de Gemeente Maastricht vindt u op deze website.

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u vragen of klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.