Menu
Tickets

Bezoekersvoorwaarden

Maastricht Museum

1.    Definities

1.1.    Maastricht Museum: de voor het publiek opengestelde museale ruimtes in het Gebouw Centre Céramique. 
1.2.    Gebouw: het fysieke Gebouw Centre Céramique aan Avenue Céramique 50, 6221 KV te Maastricht, inclusief de buitenruimte. 
1.3.    Bezoeker: eenieder die, met of zonder een geldig Toegangsbewijs, het Maastricht Museum betreedt, zowel voor regulier bezoek als deelname aan een evenement binnen en buiten reguliere openingstijden.
1.4.    Toegangsbewijs: een entreeticket (al dan niet in combinatie met een kortingskaart) of een daarmee vergelijkbaar bewijs (zoals een schriftelijke uitnodiging, voucher), dat de toegang verschaft tot (nader aangeduide) ruimte(n) en/of een evenement van Maastricht Museum.
1.5.    Functionarissen van Maastricht Museum: alle natuurlijke personen die werkzaam zijn in en om het Maastricht Museum in opdracht van Maastricht Museum of Centre Céramique.
1.6.    Goederen: alle Goederen, daaronder begrepen gelden, geldwaarden en geldwaardige papieren.

2.    Toepasselijkheid

2.1.    Deze algemene Bezoekersvoorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen Maastricht Museum en een Bezoeker (en op alle handelingen ter uitvoering van die overeenkomst). 
2.2.    Deze algemene Bezoekersvoorwaarden gelden voor alle Bezoekers aan Maastricht Museum en voor alle evenementen van Maastricht Museum.
2.3.    Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig met toestemming van Maastricht Museum indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

3.    Aankoop

3.1.    De overeenkomst tussen Maastricht Museum en de Bezoeker komt tot stand op het moment dat de Bezoeker een Toegangsbewijs voor Maastricht Museum of een evenement van Maastricht Museum koopt. 
3.2.    Toegangsbewijzen en evenemententickets kunnen vooraf worden aangeschaft via www.maastrichtmuseum.nl; aanbod van de besteller wordt geacht te zijn gedaan indien de besteller het bestelformulier heeft ingevuld en elektronisch aan Maastricht Museum heeft gestuurd door middel van het aanklikken van “betalen” in de bestelprocedure. De overeenkomst tussen de besteller en Maastricht Museum komt tot stand op het moment dat Maastricht Museum per e-mail een bevestiging aan de besteller verzonden heeft.
3.3.    Betalingen van online aankopen dienen te geschieden door middel van een van de betalingsmodules (waaronder iDeal) zoals die van tijd tot tijd worden aangeboden door de payment provider van Maastricht Museum. Op de betaling zijn de algemene voorwaarden van de desbetreffende bank en de desbetreffende betalingsmodule van toepassing.
3.4.    Na aankoop van het Toegangsbewijs worden geen kortingen meer toegekend.
3.5.    Maastricht Museum kan de ontvangst van een online aangekocht Toegangsbewijs niet garanderen. Als de Bezoeker geen Toegangsbewijs heeft ontvangen, meldt hij/zij/hen dit tijdig aan Maastricht Museum. Tijdig wil zeggen op een moment voor aanvang van het bezoek zodat Maastricht Museum een nieuw Toegangsbewijs kan verstrekken. Als het Toegangsbewijs is gekocht bij Maastricht Museum, dan ontvangt de Bezoeker een nieuw Toegangsbewijs. Op de Bezoeker rust de bewijslast dat hij/zij/hen het Toegangsbewijs heeft gekocht bij Maastricht Museum. Bij gebrek aan bewijs is Maastricht Museum niet verplicht de Bezoeker een nieuw Toegangsbewijs te verstrekken. 
3.6.    Maastricht Museum is gerechtigd zijn tarieven te wijzigen. 

4.    Toegang tot Maastricht Museum

4.1.    Maastricht Museum of een evenement van Maastricht Museum is uitsluitend te betreden op vertoon van een geldig Toegangsbewijs.
4.2.    Kinderen jonger dan 12 jaar krijgen alleen onder begeleiding van een volwassene toegang tot Maastricht Museum.
4.3.    De houder van het Toegangsbewijs die het Toegangsbewijs als eerste toont krijgt toegang. Maastricht Museum gaat ervan uit dat deze houder ook de rechthebbende is en is niet verplicht om de geldigheid van het Toegangsbewijs en/of de identiteit van de houder te onderzoeken.
4.4.    De Bezoeker wordt de (verdere) toegang tot Maastricht Museum ontzegd indien blijkt dat het Toegangsbewijs niet is verstrekt door Maastricht Museum of een daartoe door Maastricht Museum bevoegd verklaarde instantie.
4.5.    De Bezoeker zal op eerste verzoek het Toegangsbewijs tonen aan Functionarissen van Maastricht Museum, bij gebreke waarvan Maastricht Museum de Bezoeker de toegang tot Maastricht Museum kan ontzeggen.
4.6.    Een Toegangsbewijs is overdraagbaar. 
4.7.    Een Toegangsbewijs kan door de Bezoeker voor de datum van bezoek worden omgeboekt naar een datum tot maximaal 12 maanden na aankoop.
4.8.    Een Toegangsbewijs is ongeldig als de datum vermeld op het Toegangsbewijs is verlopen.
4.9.    Het Toegangsbewijs mag niet worden doorverkocht voor commerciële doeleinden.
4.10.    Maastricht Museum is gerechtigd de reguliere openingstijden aan te passen aan incidentele oefeningen in het kader van de bedrijfshulpverlening (artikel 23 Arbowet) of, in het geval van een werkelijke calamiteit, aan een noodzakelijk geachte gehele of gedeeltelijke ontruiming van Centre Céramique. Indien het niet mogelijk is hierdoor het museumbezoek op dezelfde dag te hervatten, geeft een dergelijke aanpassing van de reguliere openingstijd de Bezoeker recht op een vervangend Toegangsbewijs voor een andere datum binnen 12 maanden.
4.11.    Indien een evenement door Maastricht Museum wordt verplaatst blijft het Toegangsbewijs geldig voor de nieuwe datum waarop het evenement zal plaatsvinden. Maastricht Museum kan er bij verplaatsing ook voor kiezen om nieuwe Toegangsbewijzen voor het evenement te verstrekken. In dat geval vervallen de eerder verstrekte Toegangsbewijzen. Als de Bezoeker het evenement op de nieuwe datum niet kan of wil bezoeken dan heeft hij/zij/hen het recht zijn Toegangsbewijs in te leveren bij Maastricht Museum en ontvangt hij/zij/hen een restitutie van het Toegangsbewijs. 

5.    Verblijf in Maastricht Museum

5.1.    Het verblijf van de Bezoeker in Maastricht Museum is voor eigen rekening en risico
5.2.    De Bezoeker zal zich tijdens het verblijf in Maastricht Museum en het Gebouw gedragen in overeenstemming met de openbare orde en de regels die in deze Bezoekersvoorwaarden beschreven staan. De Bezoeker is voorts verplicht de aanwijzingen en instructies van als zodanig herkenbare Functionarissen van Maastricht Museum direct op te volgen. Indien naar het oordeel van deze Functionaris een Bezoeker op enigerlei wijze in strijd met deze voorschriften, normen, aanwijzingen en instructies handelt, kan hem of haar of hen per direct de verdere toegang tot Maastricht Museum worden ontzegd zonder dat Maastricht Museum tot vergoeding van enige schade zal zijn gehouden.
5.3.    Ouders, docenten of begeleiders zijn te allen tijde verantwoordelijk voor en aanspreekbaar op het gedrag van door hen begeleide minderjarigen, individuen of groepen.
5.4.    In geval van calamiteiten, bijvoorbeeld de plotselinge verdwijning van een object, een storing in technische installaties, een aanslag of geweld van een andere orde, is Maastricht Museum gerechtigd de deuren te sluiten en aanwezige Bezoekers vervolgens één voor één naar buiten te leiden. De Bezoeker kan alsdan worden verzocht zijn medewerking te verlenen aan visitatie van tassen door of namens de Functionarissen van Maastricht Museum. Indien de situatie daarom vraagt zal Maastricht Museum politie inschakelen.

6.    Algemene huisregels Maastricht Museum

6.1.    De Bezoeker zal in Maastricht Museum:
a.    andere Bezoekers niet hinderen, daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, door hen langdurig het zicht op tentoongestelde objecten te belemmeren of door het veroorzaken van geluidsoverlast waaronder gebruik van mobiele telefoons en overige geluidsapparatuur;
b.    geen (huis-)dieren meenemen, uitgezonderd hulphonden;
c.    niet roken;
d.    geen etenswaren of dranken nuttigen;
e.    geen tentoongestelde objecten aanraken, tenzij dit nadrukkelijk en expliciet is toegestaan; ouders, docenten en andere begeleiders dienen er strikt op toe te zien dat tentoongestelde objecten niet worden aangeraakt door de door hen begeleide minderjarige(n), individuen of groepen;
f.    geen foto-, video- en filmopnamen maken anders dan bepaald in artikel 8.1;
g.    geen Goederen van welke aard dan ook te koop aanbieden, dan wel kosteloos verschaffen aan derden.

7.    Restitutie

7.1.    Maastricht Museum geeft nimmer restitutie aan de Bezoeker bij:
a.    verlies, diefstal of misbruik van het Toegangsbewijs voordat de Bezoeker Maastricht Museum heeft betreden;
b.    het niet gebruiken van het vooraf gekochte Toegangsbewijs door de potentiële Bezoeker;
c.    ontzegging van de toegang tot Maastricht Museum;
d.    het niet zichtbaar zijn van objecten uit de vaste collectie van Maastricht Museum;
e.    het gedeeltelijk gesloten zijn van Maastricht Museum, waaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, gedeeltelijke sluiting als gevolg van het opbouwen of afbreken van tentoonstellingen;
f.    overlast of ongemak veroorzaakt door andere Bezoekers;
g.    schade veroorzaakt door andere Bezoekers;
h.    overlast of ongemak veroorzaakt door onderhoudswerkzaamheden, daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, een verbouwing of (her)inrichting van ruimtes;
i.    overlast of ongemak veroorzaakt door het niet naar behoren functioneren van faciliteiten in Maastricht Museum.

8.    Foto, video en film

8.1.    Het is toegestaan om in Maastricht Museum foto-, video-, en filmopnamen te maken, tenzij ter plekke anders aangegeven bijvoorbeeld in verband met het reglement van bruikleengevers. Gemaakte foto’s, video- en filmopnamen mogen uitsluitend voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden worden gebruikt. 
8.2.    Het is niet toegestaan om bij foto-, video- en filmopnamen gebruik te maken van lampen, flitsapparatuur en/of statieven (daaronder begrepen selfiesticks). 
8.3.    Het maken van foto-, video-, of filmopnamen afwijkend van het bepaalde in artikelen 8.1 en 8.2 is slechts mogelijk na schriftelijke toestemming van Maastricht Museum. Een verzoek voor toestemming dient minimaal één week van tevoren schriftelijk te worden aangevraagd bij de afdeling Marketing & Communicatie via publieksservice@maastricht.nl  Daarnaast dient ook toestemming te worden gevraagd aan geportretteerde(n). Aangezien minderjarigen niet handelingsbekwaam zijn, mogen zij niet gefotografeerd worden zonder toestemming van de wettelijke vertegenwoordiger.

9.    Lockers, garderobe en gevonden voorwerpen

9.1.    Het meenemen van jassen, rugtassen, overige tassen groter dan A4 formaat, paraplu’s en andere grote objecten is niet toegestaan in Maastricht Museum. Deze objecten dient de Bezoeker te bewaren in een locker en/of de garderobe. Het gebruik van een locker en/of garderobe is op eigen risico. Een object dat niet in een locker past neemt Maastricht Museum niet in bewaring. 
9.2.    De Bezoeker is verplicht de in een locker en/of garderobe bewaarde voorwerpen mee te nemen voordat hij/zij/hen het Gebouw verlaat. Na sluitingstijd worden nog afgesloten lockers door Maastricht Museum geopend.
9.3.    Door de Bezoeker in Maastricht Museum gevonden voorwerpen kunnen worden afgegeven bij een Functionaris of bij de balie van Maastricht Museum.
9.4.    Maastricht Museum zal vergeten of gevonden voorwerpen tijdelijk in bewaring nemen. In geval de vermeende eigenaar van een vergeten of gevonden voorwerp zich meldt heeft deze de keuze zelf de Goederen af te halen dan wel deze zich onder rembours toe te laten zenden. In beide gevallen dient de eigenaar zich deugdelijk te kunnen legitimeren. Bij twijfel aan de zijde van Maastricht Museum over de status van de vermeende eigenaar is Maastricht Museum gerechtigd een eigendomsbewijs te verlangen. Maastricht Museum behoudt zich het recht voor om vergeten of gevonden voorwerpen die na drie maanden niet zijn afgehaald, te vernietigen. 
9.5.    Maastricht Museum aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor schade aan of verlies van Goederen die door de Bezoeker in bewaring zijn gesteld of zijn vergeten.

10.    Privacy

10.1.    Voor Maastricht Museum is een zorgvuldige omgang met de persoonsgegevens van de Bezoeker van groot belang. Maastricht Museum verwerkt de persoonsgegevens conform de toepasselijke wet- en regelgeving. 
10.2.    Maastricht Museum laat regelmatig door derden foto- en filmreportages maken in het Gebouw van Maastricht Museum. Dit materiaal kan worden gebruikt voor publiciteitsdoeleinden op de website, in folders en dergelijke. Indien de Bezoeker bezwaar heeft tegen openbaarmaking van beeldmateriaal waarop hij/zij/hen herkenbaar is, kan de Bezoeker dit bij Maastricht Museum bekend maken.
10.3.    Er is cameratoezicht in Maastricht Museum in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Indien Maastricht Museum daartoe aanleiding ziet, worden camerabeelden aan de politie ter beschikking gesteld.
10.4.    De volledige privacyregeling van Maastricht Museum is gepubliceerd op www.maastrichtmuseum.nl.

11.    Aansprakelijkheid

11.1.    De Bezoeker is aansprakelijk voor iedere beschadiging die hij/zij/hen toebrengt aan het Gebouw van Maastricht Museum en de daar aanwezige collectie.
11.2.    Maastricht Museum is uitsluitend aansprakelijk voor schade die de Bezoeker lijdt die een rechtstreeks gevolg is van grove schuld of opzet van Maastricht Museum tot maximaal het door de verzekeraar van Maastricht Museum aan Maastricht Museum ter zake van de schade uitgekeerde bedrag, dan wel de ter zake van de schade door een derde aan Maastricht Museum uitgekeerde vergoeding ter zake van dat individuele schadegeval van de Bezoeker die schade lijdt.
11.3.    Aansprakelijkheid van Maastricht Museum voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, loon, gemiste besparingen etc., is te allen tijde uitgesloten.

12.    Overmacht

12.1.    Maastricht Museum is niet aansprakelijk voor door de Bezoeker geleden schade die is ontstaan ten gevolge van overmacht aan de zijde van Maastricht Museum. 
12.2.    In geval van overmacht heeft Maastricht Museum het recht een evenement te verschuiven naar een latere datum of het evenement te annuleren.

13.    Klachtenregeling

13.1.    De Bezoeker kan een klacht kenbaar maken door een e-mail te sturen naar publieksservice@maastricht.nl of een daartoe bestemd formulier in te vullen dat verkrijgbaar is bij de balie van Maastricht Museum. 

14.    Overige voorwaarden en toepasselijk recht

14.1.    Op deze Algemene Bezoekersvoorwaarden en op de overeenkomst tussen Bezoeker en Maastricht Museum is Nederlands recht van toepassing.
14.2.    Geschillen die uit de overeenkomst tussen de Bezoeker en Maastricht Museum voortvloeien worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Maastricht.
14.3.    Maastricht Museum behoudt zich het recht voor de Bezoekersvoorwaarden eenzijdig te wijzigen. 

 

Maastricht Museum te Maastricht
Wim Hupperetz, directeur
29-03-2023